Avís Legal

1. Dades identificatives

L’empresa titular de lloc web marcmarquez93.com (en endavant, “el Lloc Web”) és Macmar Gestions Esportives, S.L. (En endavant, “Macmar”), amb NIF B65501751 i domicili social a Rambla Catalunya 124, pis 3, porta 1, 08008 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 42378, Foli 145, Secció 8, Full 406.061, Inscripció I / A1.

La botiga del lloc web és responsabilitat de Associació Oficial Marc Marquez Fan Club (en endavant, “Fan Club”), amb NIF G25712357 i domicili social a Rambla Lluís Sanpere, 1, 25200 Cervera, LLEIDA, inscrita al Registre d’Associacions de Lleida amb el número 43112 de la secció 1a.

2. Contacte

Si desitja vostè contactar amb nosaltres, utilitzeu les via de contacte identificades en la secció Contacte. Per a qüestions relacionades amb la botiga del lloc web, adreceu-vos a shop@marcmarquez93.com.

3. Ús del lloc web

L’ús del lloc web li atribueix a vostè la condició d’usuari. L’usuari accepta, pel mer ús, les condicions aquí reflectides.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i diligent dels continguts i serveis del Lloc Web, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions d’ús, i s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquests continguts i serveis en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi del lloc web per part d’altres usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Macmar, d’altres usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

A més, i sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de l’obligació disposada en el paràgraf anterior, l’usuari s’obliga a la utilització del lloc web a: (a) no introduir o difondre continguts o informació de caràcter racista, sexista, xenòfob, pornogràfic, injuriós, obscè, que suposi apologia del terrorisme, inciti a la violència o atempti contra els drets humans, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent; (B) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Macmar o de terceres persones, ni introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web cap programa, dada, virus informàtic, codi o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats; (C) no utilitzar el lloc web, els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web, per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

4. Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements continguts o utilitzats en el Lloc Web (a títol d’exemple: imatges, programari, textos i marques) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Macmar o els seus respectius titulars o llicenciataris, i es compromet a respectar aquests drets.

Llevat que la llei disposi el contrari, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior, sense l’autorització dels titulars dels drets corresponents.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

Macmar únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de Macmar. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

Macmar actuarà diligentment, segons els usos generalment acceptats en el sector, per evitar la presència en el Lloc Web de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitador, Macmar no es farà responsable dels perjudicis que es puguin derivar de: (a) inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en els equips i dispositius de l’usuari, motivats per causes alienes a Macmar; (B) interrupcions o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (C) perjudicis que causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el Lloc Web; i (d) la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Macmar, degudes a l’usuari, a tercers, oa supòsits de força major.
Macmar no respondrà en cap cas dels danys ocasionats per l’ús de la botiga del lloc web i les compres realitzades a la mateixa. Aquesta responsabilitat correspon, si s’escau, a Fan Club.

6. Enllaços a altres llocs d’Internet

En el cas d’enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, inclosos els enllaços a la botiga on-line i al Fan Club, Macmar no exerceix control sobre aquests llocs i continguts, ni assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se del accés i ús d’aquests llocs. La inclusió d’aquests enllaços o hipervincles no implica cap tipus d’associació o participació de Macmar amb els llocs enllaçats.

7. Modificació de les presents condicions

Macmar podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús i publicarà les noves condicions d’ús en el Lloc Web de manera que l’usuari pugui conèixer-les abans de procedir a l’ús del lloc web. La utilització del lloc web un cop modificades les condicions d’ús significarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús així modificades.

8. Legislació aplicable i fur

Les disposicions contingudes en les presents condicions d’ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la normativa espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.